CH SUNBURST MONKEY

CH SUNBURST MONKEY

€5.95

CONEHEAD Body Length 19 mm PLASTIC TUBE for Size 10 cm • Body Length 15 mm PLASTIC TUBE for Size 8 cm

Wing Length: 10 cm

10 cm
8 cm
Description

CONEHEAD

  • Body Length 19 mm PLASTIC TUBE for Size 10 cm •

  • Body Length 15 mm PLASTIC TUBE for Size 8 cm

Additional Information
Wing Length

10 cm, 8 cm